La Fundamento

This deck contains all the roots added in the Fundamento de Esperanto which were not in Unua Libro. This includes words later clarified as “Fundamental” by the Akademio de Esperanto in the 7th and 8th Official Additions, even if they are not explicitly in the Universala Vortaro.Ĉi tiu kartaro enhavas ĉiujn radikojn, kiuj estis aldonita en la Fundamento de Esperanto, kiuj ne estis en Unua Libro. Ĝi inkluzivas vortojn, kiuj estis malfrue klarigitaj kiel “fundamentaj” per la Akademio de Esperanto en la 7a k. 8a Oficialaj Aldonoj, eĉ se ili ne estas eksplicita en la Universala Vortaro.
The cards will randomly display an English definition or an Esperanto root. English is in normal text, and Esperanto is in italic text. Click “Check answer” when you have chosen your answer, and “Got it!” to go to the next card.La kartoj hazarde montros anglan difinon aŭ esperantan radikon. La angla estas en normala teksto, kaj Esperanto estas en kursiva teksto. Alklaku “Check answer” post kiam vi elektas vian respondon, kaj “Got it!” por iri al la sekva karto.

[qdeck card_back=”none” align=”left” random=”true” flip_direction=”left_right” show_first=”random”]

[q] a

[a] the letter “A”

[q] bo

[a] the letter “B”

[q] co

[a] the letter “C”

[q] ĉo

[a] the letter “Ĉ”

[q] do

[a] the letter “D”

[q] e

[a] the letter “E”

[q] fo

[a] the letter “f”

[q] go

[a] the letter “G”

[q] ĝo

[a] the letter “Ĝ”

[q] ho

[a] the letter “H”

[q] ĥo

[a] the letter “Ĥ”

[q] i

[a] the letter “I”

[q] jo

[a] the letter “J”

[q] ĵo

[a] the letter “Ĵ”

[q] ko

[a] the letter “K”

[q] lo

[a] the letter “L”

[q] mo

[a] the letter “M”

[q] no

[a] the letter “N”

[q] o

[a] the letter “O”

[q] po

[a] the letter “P”

[q] ro

[a] the letter “R”

[q] so

[a] the letter “S”

[q] ŝo

[a] the letter “Ŝ”

[q] to

[a] the letter “T”

[q] u

[a] the letter “U”

[q] ŭo

[a] the letter “Ŭ”

[q] vo

[a] the letter “V”

[q] zo

[a] the letter “Z”

[q] absolut-

[a] absolute

[q] aktiv-

[a] active

[q] analog-

[a] analogy,
analogous

[q] kompetent-

[a] competent

[q] naiv-

[a] naïve

[q] paralel-

[a] parallel

[q] special-

[a] special

[q] alfabet-

[a] alphabet

[q] aŭtor-

[a] author

[q] aŭtoritat-

[a] authority

[q] bal-

[a] ball

[q] centim-

[a] centime

[q] diplomat-

[a] diplomat

[q] dogm-

[a] …

[q] doktor-

[a] doctor

[q] dokument-

[a] document

[q] energi-

[a] energy

[q] fizik-

[a] physics

[q] geografi-

[a] geography

[q] hebre-

[a] Hebrew

[q] ide-

[a] idea

[q] instituci-

[a] institution

[q] kilometr-

[a] kilometer

[q] kongres-

[a] congress

[q] kopek-

[a] kopeck

[q] literatur-

[a] literature

[q] metr-

[a] meter
(unit)

[q] milion-

[a] million

[q] paradoks-

[a] paradox

[q] patent-

[a] patent

[q] pfenig-

[a] pfennig

[q] prefiks-

[a] prefix

[q] princip-

[a] principle

[q] projekt-

[a] project

[q] rezultat-

[a] result

[q] sankci-

[a] sanction

[q] scen-

[a] scene

[q] sistem-

[a] system

[q] sofism-

[a] sophism

[q] sufiks-

[a] suffix

[q] teatr-

[a] theater

[q] telegraf-

[a] telegraph

[q] teori-

[a] theory

[q] tragedi-

[a] tragedy

[q] valor-

[a] value, worth

[q] zoologi-

[a] zoology

[q] fotograf-

[a] take a photograph

[q] kontrol-

[a] check, verify

[q] fi!, fi-

[a] fie! bah!
awful!

[q] Aleksandr-

[a] Alexander

[q] Ann-

[a] Ann(e)

[q] Anton-

[a] Anthony, Anton,
Antonio

[q] Bert-

[a] Bert, Albert

[q] Elizabet-

[a] Elizabeth

[q] Emili-

[a] Emilio, Emily

[q] Ernest-

[a] Ernest

[q] Georg-

[a] George

[q] Henriet-

[a] Henrietta

[q] Izrael-

[a] Israel

[q] Johan-

[a] John, Ian, Johan, Jean

[q] Jozef-

[a] Joseph

[q] Klar-

[a] Clara, Klara, Claire

[q] Ludovik-

[a] Ludwig, Louis,
Ludovic

[q] Mari-

[a] Mary, Maria, Mario

[q] Miĥael-

[a] Michael, Michel

[q] Nikodem-

[a] Nicodemus

[q] Nikola-

[a] Nicholas, Nikolai, Nicola

[q] Paŭl-

[a] Paul, Pavel,
Pablo

[q] Paŭlin-

[a] Pauline

[q] Petr-

[a] Peter, Pierre,
Pedro

[q] Sofi-

[a] Sophia

[q] Stefan-

[a] Stephen, Stephanie

[q] Teodor-

[a] Theodore, Fyodor

[q] Vilhelm-

[a] William, Guillaume,
Wilhelm

[q] Kalvin-

[a] Calvin
(esp. John Calvin)

[q] Luter-

[a] Luther
(esp. Martin Luther)

[q] Ŝiller-

[a] Schiller

[q] Vaŝington

[a] Washington

[q] angl-

[a] English

[q] Berlin-

[a] Berlin

[q] Bulonj-

[a] Boulogne
(Boulogne-sur-mer)

[q] Eŭrop-

[a] Europe

[q] franc-

[a] French

[q] german-

[a] German

[q] hispan-

[a] Spaniard, Spanish

[q] Jork-

[a] York

[q] London-

[a] London

[q] Pariz-

[a] Paris

[q] pol-

[a] Polish, Pole

[q] rus-

[a] Russian

[q] turk-

[a] Turk, Turkish

[q] Varsovi-

[a] Warsaw

[q] arĥaism-

[a] archaism

[q] Esperant-

[a] Esperanto

[q] ĉial

[a] for every reason

[q] ĉies

[a] everyone’s

[q] ĉiom

[a] all, the whole amount

[q] nenial

[a] for no reason

[q] neniom

[a] no amount of, none of

[q] ties

[a] that one’s, this one’s

[q] oficial-

[a] official

[q] adres-

[a] address

[q] centr-

[a] center, central

[q] frank-

[a] franc

[q] general-

[a] general
(military)

[q] ĵurnal-

[a] journal
(daily news,
day book, etc.)

[q] kilogram-

[a] kilogram

[q] material-

[a] material
(what a thing is made of)

[q] metal-

[a] metal

[q] muzik-

[a] music

[q] tekst-

[a] text

[q] abat-

[a] abbot

[q] abel-

[a] bee

[q] abi-

[a] fir

[q] abomen-

[a] abomination

[q] abon-

[a] subscribe,
register for

[q] ablativ-

[a] ablative

[q] abrikot-

[a] apricot

[q] absces-

[a] abscess

[q] absint-

[a] absinthe

[q] acer-

[a] maple

[q] adjektiv-

[a] adjective

[q] administr-

[a] administer

[q] admir-

[a] admire

[q] admon-

[a] exhort,
admonish

[q] ador-

[a] adore

[q] adult-

[a] adultery,
commit adultery

[q] adverb-

[a] adverb

[q] afabl-

[a] affable, friendly

[q] afekt-

[a] affect, put on airs,
pose

[q] ag-

[a] act, action

[q] agac-

[a] irritate,
putting someone on edge

[q] agord-

[a] tune musical instrument,
configure settings on
a computer

[q] ajl-

[a] garlic

[q] akar-

[a] mite

[q] akcel-

[a] accelerate

[q] akcent-

[a] accent
(stress)

[q] akcept-

[a] accept

[q] akcipitr-

[a] hawk

[q] akir-

[a] acquire

[q] akn-

[a] pimple

[q] akrid-

[a] grasshopper

[q] aks-

[a] axe

[q] akuŝ-

[a] be in labor

[q] akuzativ-

[a] accusative

[q] alaŭd-

[a] skylark

[q] alcion-

[a] halcyon

[q] alk-

[a] elk

[q] almoz-

[a] alms

[q] aln-

[a] alder tree

[q] altar-

[a] altar

[q] alte-

[a] marsh mallow plant

[q] altern-

[a] alternate

[q] alud-

[a] allude, allusion

[q] alun-

[a] alum

[q] ambaŭ

[a] both

[q] ambos-

[a] anvil

[q] amel-

[a] starch

[q] amfibi-

[a] amphibian

[q] amindum-

[a] court, “make love” to
(in the old sense)

[q] amoniak-

[a] ammonia

[q] ampleks-

[a] extension, scope,
coverage, range

[q] amuz-

[a] amuse, entertain

[q] ananas-

[a] pineapple

[q] anas-

[a] duck (bird)

[q] angil-

[a] eel

[q] aniz-

[a] anise

[q] ankr-

[a] anchor

[q] anonc-

[a] anounce

[q] anser-

[a] goose

[q] antikv-

[a] antique, ancient

[q] antimon-

[a] antimony

[q] Anunciaci-

[a] Annunciation
(of Mary)

[q] aper-

[a] appear

[q] aplaŭd-

[a] applaud

[q] apog-

[a] lean upon

[q] apr-

[a] wild boar

[q] april-

[a] April (month)

[q] aprob-

[a] approve

[q] arane-

[a] spider

[q] aranĝ-

[a] arrange, fix up

[q] arbitr-

[a] arbitrary

[q] arĉ-

[a] bow
(for stringed instrument)

[q] arde-

[a] heron

[q] ardez-

[a] slate

[q] aren-

[a] arena

[q] arest-

[a] arrest

[q] argil-

[a] clay

[q] argument-

[a] argument

[q] arĥitektur-

[a] architecture

[q] ark-

[a] arch, bow

[q] arleken-

[a] harlequin

[q] arm-

[a] arm, provide weapons

[q] arogant-

[a] arrogant

[q] arsenik-

[a] arsenic

[q] art-

[a] art

[q] artifik-

[a] contrived,
artifice

[q] artik-

[a] joint
(articulation)

[q] artikol-

[a] article

[q] artiŝok-

[a] artichoke

[q] artrit-

[a] arthritis

[q] as-

[a] Ace

[q] asekur-

[a] insure, insurance

[q] asign-

[a] assign,
allocate

[q] asparag-

[a] asparagus

[q] aspid-

[a] asp, adder

[q] atak-

[a] attack

[q] atenc-

[a] assault

[q] atent-

[a] attentive

[q] atest-

[a] attest, affirm

[q] ating-

[a] attain, reach

[q] atripl-

[a] orache, saltbush

[q] atut-

[a] trump (cards)

[q] aŭgust-

[a] August

[q] avel-

[a] hazelnut

[q] aven-

[a] oats

[q] aventur-

[a] adventure

[q] avert-

[a] warn

[q] avid-

[a] eager, covetous

[q] aviz-

[a] advice

[q] azot-

[a] nitrogen

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[q] a

[a] the letter “A”

[x] [restart]

[/qdeck]